Zarząd ROD „Pod Kasztanami” w Żorach

uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się

w dniu 17.03.2018 roku w ŻCOP oś. Sikorskiego 52.

Początek obrad:

w I terminie godz.  16.00

w II terminie godz. 16.30

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniu 10.03.2018 r.

w godz. 10.00 – 12.00 w biurze ogrodu.

Zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze zostaną wysłane pocztą.   

  

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD „POD KASZTANAMI” W ŻORACH 

17.03.2018 r. 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji
 • Mandatowej
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) Zarządu ROD z działalności w 2017 r.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 r.
 3. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za rok 2017 wraz z wnioskiem o przyjęcie  prawozdania.
 4. Projekt planu pracy na rok 2018.

10. Projekt uchwały zwiększającej środki finansowe przeznaczone na świadczenia i nagrody.

 1. Projekt preliminarza finansowego na rok 2018.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 3. Dyskusja
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017r
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017
 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  ROD w 2017 r.
 7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 r.

  - opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie kosztów  funkcjonowania ROD (w tym opłaty partycypacyjnej).

  - opłaty energetycznej

  - opłaty wodnej

  - opłaty za wywóz śmieci 

 1. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody.
 3. Uchwalenie planu pracy na rok 2018.
 4. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 5. Uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2018.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.