Zarząd ROD „Pod Kasztanami” w Żorach informuje, że w dniu 20.03.2023r. odbyło się Walne Zebranie członków PZD podsumowujące ubiegły rok.

Przedmiotem zebrania zgodnie z przyjętym przez walne zebranie porządkiem obrad, było m.in. przedstawienie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oraz podjęcie uchwał. Podjęto następujące uchwały:

 1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za rok 2022
 2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za rok 2022
 3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 roku
 4. W sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2023 roku (0,60 zł od m2 powierzchni działki)
 5. W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej w 2023 roku (niedobory 5,00 zł od działki podłączonej do sieci)
 6. W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej w 2023 roku (niedobory 7,00zł od działki podłączonej do sieci wodnej)
 7. W sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci w roku 2023 (68,00 zł od działki)
 8. W sprawie kwoty przeznaczonej na świadczenia i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD 
 9. W sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu (wybrano Franciszka Batko)
 10. W sprawie planu pracy na rok 2023
 11. W sprawie preliminarzy finansowych na 2023 rok.

Przebieg Walnego Zebrania został udokumentowany w protokole.

Obsługę Walnego Zebrania pełnił członek Okręgowego Zarządu Śląskiego pani Lucyna Cyrek. Zebraniu przewodniczyła pani Urszula Banduła Gejna.