Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego członków PZD

ROD Pod Kasztanami w Żorach w dniu 22.03.2024r.

Zarząd ROD Pod Kasztanami w Żorach informuje, że w dniu 22.03.2024 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD podsumowujące rok 2023 i kadencję 2019-2024.

Przedmiotem zebrania zgodnie z przyjętym przez walne zebranie porządkiem obrad, było m.in. przedstawienie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, podjęcie uchwał, planów pracy, zatwierdzenie preliminarzy finansowych, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybory członków zarządu ROD, komisji rewizyjnej i delegatów na okręgowy zjazd PZD.

 

 

Uchwalono opłaty:

Opłata ogrodowa  -  0,70 zł od m2 powierzchni działki

Opłata energetyczna (niedobory)  - 1,50zł od działki podłączonej do sieci

Opłata wodna (niedobory)  -  3,00zł od działki podłączonej do sieci wodnej

Wywóz śmieci  - 52,00 zł

Składka członkowska - 6,00zł ustalana przez Krajową Radę PZD

Wybrano „nowy/stary” zarząd: Jadwiga Janecka, Grzegorz Szpieg, Franciszek Batko, Grażyna Gil, Wacława Muszyńska.

Komisja rewizyjna: Krystyna Spychalska, Zofia Kuś, Monika Osetowska.

Delegaci na okręgowy zjazd; Krystyna Spychalska, Wacława Muszyńska,

Franciszek Batko.

Przebieg walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego został udokumentowany w protokole.