Działkowiec ma prawo:

 1) zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących zgodnie z ustawą o ROD i Regulaminem ROD - § 9 ust. 1 regulaminu
2) uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD - § 9 ust. 1 regulaminu ROD
3) występować do zarządu ROD w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania działki w ROD - § 9 ust. 1 regulaminu ROD
4) korzystać z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie - art. 31 ustawy o ROD
5) przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej w drodze umowy - art. 41 ustawy o ROD
6) wytoczyć powództwo o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę - art. 37 ust. 1 ustawy o ROD
7) do wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca w razie wygaśnięcia prawa do działki. Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem - art. 42 ust. 1 ustawy o ROD;
8) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD - § 9 ust. 1 regulaminu ROD
9) będąc członkiem PZD - brać udział w walnym zebraniu w ROD - § 14 ust. 1 pkt 1 statutu PZD
10) będąc członkiem PZD - wybierać i być wybieranym do organów PZD - § 14 ust. 1 pkt 2 statutu PZD
11) będąc członkiem PZD - zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki - § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu PZD
12) będąc członkiem PZD - składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby - § 14 ust. 1 pkt 6 statutu PZD
13) będąc członkiem PZD - brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego członkostwa w PZD w pierwszej instancji - § 14 ust. 1 pkt 7 statutu PZD
14) będąc członkiem PZD - wglądu do dokumentacji dotyczącej jego członkostwa - § 14 ust. 1 pkt 9 statutu PZD


Działkowiec ma obowiązek:

1) przestrzegać obowiązujących przepisów PZD - § 9 ust. 2 regulaminu ROD;
2) użytkować działkę zgodnie z ustawą o ROD i regulaminem ROD - § 9 ust. 2 regulaminu ROD
3) uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione Statutem PZD organy PZD we wskazanych terminach, a w razie opóźnienia - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi - § 9 ust. 2 regulaminu ROD
4) zagospodarować i korzystać z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów - § 59 regulaminu ROD
5) przywrócić stan zgodny z regulaminem ROD na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu - § 9 ust. 2 regulaminu ROD
6) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji - § 9 ust. 2 oraz § 81 regulaminu ROD
7) przestrzegać zasad współżycia społecznego - § 9 ust. 2 Regulaminu ROD
8) otaczać opieką mienie ROD - § 9 ust. 2 regulaminu ROD
9) kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin - § 42 ust. 3 regulaminu ROD
10) zawiadamiać na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej - § 45 ust. 1 regulaminu ROD
11) ciąć i prześwietlać drzewa i krzewy, by gałęzie nie przekraczały granic działki - § 55 regulaminu ROD
12) zwalczać na użytkowanej działce choroby i szkodniki roślin oraz chwasty przy zastosowaniu wyłącznie preparatów dopuszczonych do obrotu - § 56 regulaminu ROD
13) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD - § 67 regulaminu ROD

Czego nie może działkowiec:

 1. zamieszkiwać na działce - § 7 regulaminu ROD
 2. prowadzić działalności gospodarczej - § 6 regulaminu ROD
 3. wynajmować swojej działki lub altany osobom trzecim - § 6 regulaminu ROD
 4. budować bramy czy furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu lub w inny sposób naruszać infrastrukturę ogólną ogrodu - § 68 regulaminu ROD
 5. samowolnie naruszać granic działki - § 40 regulaminu ROD
 6. zwężać ciągów komunikacyjnych (alei i dróg ogrodowych) poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów i innych roślin - § 34 regulaminu ROD
 7. wybudować altany ponadnormatywnej - § 44 regulaminu ROD
 8. wjeżdżać na teren ROD osobowym pojazdem mechanicznym bez zgody walnego zebrania - § 68 regulaminu ROD
 9. parkować pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami postojowymi bez zgody walnego zebrania - § 68 regulaminu ROD
 10. myć i naprawiać na terenie ROD pojazdów mechanicznych - § 68 regulaminu ROD
 11. stawiać na działce szop, komórek, toalet wolnostojących itp. - § 68 regulaminu ROD
 12. wrzucać do ogrodowych pojemników odpadów nie pochodzących z działki - § 68 regulaminu ROD
 13. spalać na terenie ogrodu odpadów, w tym również pozostałości roślin - § 68 regulaminu ROD
 14. wprowadzać i trzymać na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca - § 68 regulaminu ROD
 15. prowadzić chowu zwierząt na działce bez zachowania zasad wskazanych w § 58 oraz § 37 regulaminu
 16. usuwać z terenu działki drzew nie będących owocowymi bez odpowiedniego zezwolenia - § 71 regulaminu ROD
 17. prowadzić upraw jednorodnych o charakterze produkcyjnym - § 68 regulaminu ROD;
 18. uprawiać maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP - § 57 regulaminu ROD
 19. umieszczać na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego i innych tego typu wyrobów - § 51 regulaminu ROD


Altana zgodna z planem

Zgodnie z obowiązującymi normami powierzchnia zabudowy altany nie może przekroczyć 35 m2.
Nie wlicza się do niej powierzchni tarasu, werandy lub ganku, jeżeli nie przekroczą wymiaru 12 m2.(całkowita powierzchnia altany i tarasu/werandy łącznie nie może przekroczyć 47 m2).
Jeżeli dopuszczalna powierzchnia tarasu zostanie przekroczona,to jego powierzchnię należy wliczyć do dopuszczalnej powierzchni zabudowy altany zatem altana łącznie z tarasem mogą mieć maksymalnie 35 m2. Przy takiej powierzchni zabudowy,[ altana działkowa może stanowić również konstrukcję piętrową o wysokości do 5 m przy dachu stromym i do 4 m przy dachu płaskim.
Budowa altan nie wymaga pozwolenia na budowę, ale o zamiarze budowy należy powiadomić w formie pisemnej zarząd ROD, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię jej zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki w odległości co najmniej 3 metrów

Opłaty w ROD

Obowiązkiem działkowca jest pokrywanie kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na użytkowaną działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych (art. 33 ust. 1 ustawy o ROD oraz § 144 Statutu PZD).

Działkowcy ponoszą corocznie opłaty ogrodowe ustalone przez walne zebranie (§ 144 Statutu PZD), w tym:

 1. opłatę ogrodową dotyczącą wydatków na funkcjonowanie ROD; / opłatę ogrodową energetyczną, która obowiązuje działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej;
 2. opłatę ogrodową wodną, która obowiązuje działkowców korzystających z ogrodowej sieci wodnej;
 3. opłatę za wywóz odpadów z terenu ROD;
 4. opłatę tytułem partycypacji w zadaniu inwestycyjnym lub remontowym, o ile takie zadanie jest realizowane w ROD;
 5. opłatę ogrodową na pokrycie kosztów wynikających z tytułu prawnego od nieruchomości zajętej przez ROD, jeśli PZD korzysta z niej odpłatnie.


Ponadto, jeśli działkowiec korzysta z ogrodowej sieci energetycznej i wodnej ponosi opłatę za zużycie prądu i wody. Zwykle rozliczenie tych opłat następuje według wskazań podlicznika.
Terminy płatności ustala zarząd ROD

Każdy nowy działkowiec, w roku nabycia prawa do działki wnosi ponadto dwie jednorazowe opłat, ogrodowe:
1. opłatę przeznaczoną na inwestycje remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ustalanej w wysokości proporcjonalnej do wartości infrastruktury ogrodowe przypadającej na jedną działkę w ROD.
Opłatę tę ustala zarząd ROD {§147 ust,1 pkt 1 Statutu PZD);

2. opłatę ogrodową wstępną ustalaną przez okręgową radę zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD.
Ta opłata w całości jest przeznaczona na zasilenie Funduszu Oświatowego, z którego środki są potem wykorzystywane przede wszystkim na pokrycie koszów szkoleń prowadzonych przez Związek dla wnoszących tę opłatę nowych działkowców, szkoleń i pokazów dla działkowców, wydawanie literatury fachowej celem upowszechniania wiedzy ogrodniczej, prowadzenie poradnictwa i konkursów oraz na działalność instruktorów ogrodniczych. Dodatkowo, każdy nowy działkowiec zaopatrywany jest bezpłatnie w roczną prenumeratę miesięcznika "działkowiec", książkę "Poradnik początkującego działkowca", Statut PZD oraz Regulamin ROD.
Ponadto działkowiec, członek PZD, opłaca każdego roku składkę członkowską, w kwocie ustalonej przez KR PZD.
W roku 2020 składka członkowska wynosi 6 zł.

Zwierzęta na działce

Hodowla zwierząt na działce w ROD musi być zgodna z przepisami Regulaminu ROD, ale także z odrębnie obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa lokalnego oraz z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych.
Działkowiec ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w związku z hodowlą i posiadaniem zwierząt na działce w ROD.
W ramach obowiązujących zakazów porządkowych, zgodnie z § 68 pkt 10 Regulaminu ROD, zabronione jest stale utrzymywanie kotów i psów na działce.

Zabronione jest również wyprowadzanie i trzymanie na terenie ROD psa bez smyczy i kagańca.

Regulamin ROD w § 37 i 58 określa także warunki hodowli kur, gołębi, królików oraz pszczół:

 1. pszczoły w ROD mogą być hodowane pod warunkiem wyrażenia w formie uchwały zgody na ich hodowlę przez walne zebranie ROD. Hodowla organizowana może być wyłącznie w formie pasieki, wydzielonej z terenu ogólnego ROD i odizolowanej od pozostałej części ogrodu żywopłotem lub ekranem o wysokości min. 3 m;
 2. gołębie mogą być hodowane na działce w ROD, pod warunkiem wyrażenia w formie uchwały zgody na ich hodowlę przez walne zebranie ROD. Dopuszczalną liczbę gołębi w hodowli określa zarząd ROD. Hodowla nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska;
 3. kury i króliki mogą być hodowane na działce w ROD, przy czym dopuszczalną liczbę zwierząt w hodowli określa zarząd ROD.
  Uwaga!
  Pomieszczenia, w których trzymane są gołębie, kury czy króliki stanowią integralną część altany działkowej i wliczane są do jej całkowitej powierzchni (tj. łączna powierzchnia nie może przekroczyć 35 m2).

  Niedopuszczalne jest więc budowanie wolnostojących gołębników, kurników czy królikarni

Wjazd na teren ROD

Nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na teren ROD, chyba że zgodę wyrazi walne zebranie ROD. Taka jest generalna zasada, która zawarta jest w § 68 pkt 6 regulaminu ROD.

Od tej zasady są dwa wyjątki:

1. Wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. wyłącznie na zasadach określonych przez zarząd ROD (§ 69 regulaminu ROD).

Każdy działkowiec od czasu do czasu ma potrzebę dowiezienia do działki niezbędnych materiałów ogrodniczych, nawozów czy materiałów budowlanych i innych, które ze względu na swoją masę i wymiary stanowią trudność w dostarczeniu do działki w sposób inny, niż tylko korzystając z samochodu. Zasady wjazdu na teren ogrodu, w tym przypadku dotyczące trasy dojazdu, maksymalnej masy pojazdu wraz z ładunkiem itp., określa zarząd ogrodu.

2. Wjazd na teren ROD osób niepełnosprawnych ruchowo oraz pojazdów dowożących te osoby do działki (§ 70 regulaminu ROD).

Z tego uprawnienia skorzystać mogą wyłącznie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika, posiadający jednocześnie trudności w samodzielnym poruszaniu się.
Przepisy związkowe nie określają konkretnie stopnia niepełnosprawności, który obligatoryjnie uprawniałby do wjazdu na teren ROD. Podstawą posiadania tego prawa jest spełnienie wymienionych powyżej warunków. Formalności związane z umożliwieniem wjazdu na teren ogrodu należy dopełnić w zarządzie ROD.
Działkowiec uprawniony do wjazdu na teren ROD może parkować swój pojazd na terenie działki, jeśli wyposaży ją miejsce postojowe.

Sprzedaż działki
termin na zawiadomienie ROD

 

Umowa to nie wszystko
Sprzedaż prawa do działki następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Niektórzy zapominają jednak, że to nie koniec formalności.
Ustawa o ROD uzależniła skuteczność umowy od zatwierdzenia jej przez stowarzyszenie ogrodowe.
Bez tego umowa "nie działa". Nie precyzuje jednak czasu, w jakim należy złożyć wniosek. Określa tylko termin na jego rozpatrzenie - dwa miesiące od złożenia. Jeżeli w tym czasie stowarzyszenie - w PZD organem właściwym jest zarząd ROD - nie zajmie stanowiska, umowa automatycznie staje się skuteczna.

Terminu brak, konsekwencje są

Można domniemywać, że odstępując od wprowadzania terminu na złożenie wniosku, ustawodawca działał świadomie. Zakładał, że strony umowy (zwłaszcza nabywca), będą niezwłocznie chciały uregulować swoją sytuację prawną. Niestety, życie pokazało, że może być inaczej. Wcale nie tak rzadko strony zaniedbują dokończenia formalności. Powody są różne. Niewiedza. lenistwo, ale częstokroć jest to efekt rozumowania - zapłaciłem, więc jest moje i nikt nie będzie mi wystawiał certyfikatów.
Z pozoru banalna formalność może rodzić poważne konsekwencje. W przypadku niewiedzy, surowe konsekwencje raczej nie grożą. Zwykle unikniemy ich składając wniosek, nawet mocno spóźniony. Jednak uporczywe uchylanie się od realizacji obowiązku może już skutkować poważnymi kłopotami.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy o ROD, stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę m.in., jeżeli działkowiec oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Ryzyko zbywcy


Jak wspomniano powyżej, do czasu zatwierdzenia, umowa "nie działa". Zatem jeżeli działkowiec przekazał działkę nabywcy bez zatwierdzenia umowy, to - zwłaszcza w przypadku długotrwałej zwłoki ze złożeniem wniosku - okoliczność tę można uznać za odpowiadającą stanowi z art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy o ROD. Wypowiedzenie byłoby wówczas skierowane do "starego" działkowca, bo to on (do czasu zatwierdzenia przeniesienia) pozostaje stroną stosunku z PZD/ROD.

Ryzyko nabywcy


Co więcej, długotrwałe zwlekanie ze złożeniem wniosku może spowodować, że późniejsza próba ratowania sytuacji przez jego złożenie, okaże się bezskuteczna. W najbardziej rażących przypadkach zwłoka ta może być podstawą dla decyzji o odmowie zatwierdzenia umowy przez zarząd ROD. Mianowicie, każda osoba przebywająca w ROD ma obowiązek przestrzegania ustawy i regulaminu ROD. Fakt przejęcia działki do korzystania, bez dopełnienia formalności wymaganych ustawą, czyni więc zasadny zarzut łamania przepisów. Przywołanie takiej okoliczność przez zarząd ROD jako podstawy dla odmowy zatwierdzenia, wydaje się być jak najbardziej zgodne z ustawą.
O ile bowiem zarząd może przyjąć tłumaczenie o braku wiedzy o obowiązku (choć teoretycznie nie musi, zgodnie z zasady "nieznajomość prawa szkodzi"), to w przypadku świadomego uchylania się od jego realizacji (np. pomimo wezwania przez zarząd ROD), sprawa wydaje się być dość oczywista.

Zasadność wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (względnie odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki) może oceniać sąd.

opracowano na podstawie
artykułów PZD " Zielona Rzeczpospolita "